IMM-Invest-Romania

Prin depunerea aplicației pentru contractarea unui credit prin programul IMM INVEST alegi să contractezi un credit de la banca pe care o preferi, putând alege ulterior și o altă bancă dacă cererea pentru acordarea împrumutului a fost respinsă.

Creditele acordate pot fi:

 • Microîntreprinderi: valoarea maximă 500.000 lei – garantat în procent de 90%
 • Întreprinderi mici: valoarea maximă 1.000.000 lei – garantat în procent de 90%
 • Întreprinderi mijlocii: valoarea maximă pentru capital de lucru 5.000.000 lei; investiții 10.000.000 lei – garantat în procent de 80%

Pentru creditele respective, perioada de subvenționare a dobânzii este de la momentul intrării în vigoare și până la 31 decembrie 2020. Aceasta poate fi crescută prin lege, pentru următorii doi ani, doar în condițiile de creștere economică (nu se va întampla acest lucru, în opinia noastră).

Ce presupune grantul acordat de stat?

Ministerul Finanțelor Publice plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, a comisionului de administrare și a comisionului de risc în procent de 100% din bugetul MFP.

Care este costul creditelor acordate beneficiarilor programului IMM INVEST?

Soldul finanțării garantate este valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.

1. Dobânda

Dobânda se calculează ca : rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2% – 2,5% pe an.

Atenție: Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.);

2. Comisionul de risc

 • Este un comision de risc datorat Ministerului Finantelor Publice de către beneficiarul Programului – Este aplicat la valoarea / soldul garanției la sfârșitul anilor de derulare a garanției.
 • Se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru toată perioada de derulare a garanției – beneficiarul plăteste diferența dacă este cazul.
 • Dacă se prelungește creditul sau se majorează suma împrumutată sau după încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, beneficiarul trebuie să plătească statului comisionul de risc calculat de către FNGCIMM.

Formula de calcul al comisionului de risc:

Comision de risc = (valoarea1 /soldul2 garanției la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respectiv3)/12

1 În anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanției.
Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior.
Este inclusă luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.

Nivelul comisionului de risc se stabileşte anual prin ordin al Ministrului Finanţelor Publice.

3. Comisionul de administrare

 • pentru întreaga perioadă de derulare a schemelor de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat
 • se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul creditului, pentru toată perioada de derulare, prin plata diferenței de către beneficiar sau FNGCIMM (după caz)
 • dacă se majorează sau prelungește creditul, dar și după încetarea schemei de stat, comisionul de administrare trebuie plătit statului de către beneficiar, prin instituția de credit, pe toată perioadă de valabilitate a garanției

Formula de calcul al comisionului de administrare:

Comision de administrare = (valoarea1 /soldul2 garanției la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respectiv3)/12

În anul acordării garanției comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanției.
Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior.
Este inclusă luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.

Nivelul comisionului de administrare se stabilește prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice.

Pentru toate categoriile de credite prevăzute la art. 1 alin. (1) nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituția de credit.

ATENTIE – > Recomandăm verificarea contractul de credit ( de către avocat, consultant juridic, asociatie de protectia a consumatorilor) inainte de a fi semnat pentru a avea garantia ca nu contine clauze abuzive.

4. Asigurare

Instituția de credit are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate, la acordarea creditului, asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, pe întreaga perioadă de valabilitate a garanției, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de evaluare comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare. Dreptul la despăgubiri rezultate din polițele de asigurare încheiate sunt cesionate/ipotecate în favoarea instituției de credit și statului român, prin MFP, proporțional cu procentul de garantare.

5. Alte costuri

Taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor – suportate de către beneficiar la acordarea creditelor.

Alte comisioane ulterioare acordarii creditului, aferente conturilor asociate sau serviciilor bancare solicitate de catre beneficiar.

Alte detalii importante despre granturile oferite 

 • Ipotecile imobiliare și/sau mobiliare se constituie de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și a statului român, prin MFP.
 • Durata maximă a finanțării în cazul creditelor pentru realizarea de investiții este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire, iar în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni.
 • Rambursarea creditului se poate face în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.
 • Creditele de investiții/Creditele/Liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene.
 • Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanții se efectuează de către instituția de credit în conformitate cu reglementările sale interne și cu respectarea prevederilor legale (art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017)
 • Băncile vor verifica în Centrala Riscului de Credit dacă beneficiarul îndeplinește criteriile de eligibilitate ( nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit)